Kancelaria Notarialna


UDZIELANIE INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH JEST BEZPŁATNE


Jako Notariusz dokonuję wszelkich czynności wynikających z ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, między innymi sporządzam:

Akty notarialne dokumentujące przeniesienie własności, w szczególności dotyczące obrotu nieruchomościami gruntowymi i stanowiącymi lokale mieszkalne, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

UMOWY

 • przedwstępne
 • sprzedaży
 • darowizny
 • zamiany nieruchomości,
 • umowy o dożywocie
 • przywłaszczenia na zabezpieczenie
 • zniesienia współwłasności
 • działu spadku
 • umowy deweloperskie i umowy w wykonaniu umów deweloperskich
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży
 • przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu
 • podział majątku wspólnego
 • umowy majątkowe małżeńskie (rozdzielność, rozszerzenie wspólności, ograniczenie)
 • umowy spółek
 • fundacji,
 • inne umowy

OŚWIADCZENIA

 • pełnomocnictwa
 • testamenty
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności (w tym służebności przesyłu),
 • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki,
 • oświadczenie o ustanowieniu użytkowania
 • poddaniu się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 (w tym z tytułu zawarcia umowy dzierżawy i najmu okazjonalnego)
 • oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności prawnej
 • oświadczenie o potwierdzeniu czynności przez rzekomego pełnomocnika
 • inne oświadczenia

DOKUMENTY SPADKOWE

 • akty poświadczenia dziedziczenia (stwierdzenia praw do spadku)
 • protokoły otwarcia testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.
 • protokół dziedziczenia

PROTOKOŁY

 • protokoły zebrania wspólnot mieszkaniowych,
 • protokołowanie walnych zgromadzeń spółek
 • protokołowanie nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia spółek akcyjnych
 • inne protokoły, w tym przejęcia na przechowanie pieniędzy i papierów wartościowych,

 

POŚWIADCZENIA

 • poświadczenie własnoręczności podpisu (w tym wzory podpisu)
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

PROTESTY

 • weksli
 • czeków