Dokumenty


Podstawowe dokumenty  i dane do sporządzenia niektórych aktów notarialnych

Dane osobowe Stron czynności notarialnych: imiona i nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności, numer pesel, w przypadku firm – numer KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.

 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:
 • numer księgi wieczystej  prowadzonej  dla nieruchomości (w przypadku jej braku informacja o jej braku),
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • w przypadku gdy Zbywca (Sprzedający, Darczyńca) nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego Zbywcy, także w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • w przypadku podziału nieruchomości, mapa zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym, na zabezpieczenie kredytu, pożyczki udzielonej przez bank, na nabycie nieruchomości.
 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • w przypadku gdy Zbywca (Sprzedający, Darczyńca) nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego Zbywcy, także w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym, na zabezpieczenie kredytu, pożyczki udzielonej przez bank na nabycie lokalu.
 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
 • podstawa nabycia, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • w przypadku gdy Zbywca (Sprzedający, Darczyńca) nabył nieruchomość po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, do sporządzenia umowy również niezbędne jest Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego Zbywcy, także w przypadku, gdy Zbywca skorzystał ze zwolnienia podatkowego, bądź nastąpiło przedawnienie,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją czy spółdzielni przysługuje prawo własności do gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego Sprzedających – w przypadku zapłaty przelewem,
 • oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego w przypadku złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki w akcie notarialnym, na zabezpieczenie kredytu, pożyczki udzielonej przez bank,
 1. TESTAMENT:
 • dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, PESEL lub  data i miejsce urodzenia wraz z imionami rodziców).
 1. PEŁNOMOCNICTWO:
 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika,
 • określenie zakresu pełnomocnictwa,
 • jeżeli pełnomocnictwo ma dotyczyć sprzedaży nieruchomości opis tej nieruchomości, w tym wskazanie numeru księgi wieczystej, o ile księga jest dla nieruchomości prowadzona.
 1. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej lub przecięty dowód osobisty zmarłego,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku, jeżeli dla nieruchomości tych są prowadzone księgi wieczyste,
 • dane osobowe spadkobierców,
 1. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (rozdzielność):
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Łomży.